ரஸ்யாவில் சிறுவர்களுக்கான செக்ஸ் விடுதி (படங்கள் இணைப்பு)

ரஸ்யாவில் சிலியாபின்ஸ் எனும் இடத்தில் சிறுவர்கள் குதூகலிப்பதற்காக அன்டர்கிறவ்ன்ட் கராச் எனும் பெயரில் இரவு விடுதி நடத்தபடுகிறது. இங்கு  16 வயதிலும் குறைந்தவர்களே அனுமதிக்கப்படுவார்கள. அங்கு இரவு முழுவதும் தங்கி கும்மியடிக்கும் சிறுவர்களுடைய புகைப்படங்கள்.